Važne informacije

Internet agencija, TURISTIČKA AGENCIJA „HOLIDAY“, HR-B-52-18031201723
Obrt za turizam „SWAM“, vl. Vanessa Vižentin
Sošići 3 
HR-52352 Kanfanar
ROVINJ-ISTRIA-CROATIA
OIB: 80473998893

Cell. 00385 91 553 2375

E: info@holidayrovinjistra.com

W: www.odmorrovinjistra.com

BANK DETAILS
BANK: OTP banka d.d. ;Domovinskoga rata 3, 23 000 Zadar, Hrvatska
(BIC)SWIFT CODE: OTPVHR2X
IBAN: HR7524070001100349243
„SWAM“ OBRT ZA TURIZAM, vl. Vanessa Vižentin, Sošići 3, 52352 Kanfanar

Važne i opće informacije:  

– tvrtka i sjedište: 
Internet agencija (poslovanje putem interneta) Turistička agencija HOLIDAY, Kanfanar 52352, Sošići 3, HR-B-52-18031201723
SWAM, Obrt za turizam, vl. Vanessa Vižentin, Kanfanar 52352, Sošići 3
– ime i prezime voditelja poslova: Vanessa Vižentin (rođ.Milotić), 10.03.1989., sa prebivalištem u Sošići, Sošići 3 ,52352 Kanfanar, OIB: 80473998893
– svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima:
Turistička agencija svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem interneta bez istovremene fizičke prisutnosti korisnika usluga. 79.11-djelatnosti putničkih agencija
– adresu e-pošte, broj telefona i telefaksa te radno vrijeme za rad s korisnicima u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije
info@holidayrovinjistra.com ; 00385915532375
– broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana te podatke o registru
Obrtni registar, oznaka obrtnice:18031201723 ; matični broj obrta: 97140589
– osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost
80473998893
– pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije
Turistička inspekcija ministarstva turizma
– jasne upute o načinu podnošenja prigovora odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA
Sukladno članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo Ugovaratelje putovanja/Putnike da prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja u pisanom obliku na adresu:
Internet agencija, TURISTIČKA AGENCIJA „HOLIDAY“, HR-B-52-18031201723 , 79.11 djelatnosti putničkih agencija.
Obrt za turizam „SWAM“, vl. Vanessa Vižentin
Sošići 3
HR-52352 Kanfanar
ROVINJ-ISTRIA-CROATIA
OIB: 80473998893

Ili

putem elektroničke pošte:  info@holidayrovinjistra.com
Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Podnositelj prigovora na platne usluge odnosno na putničke usluge, u svakom slučaju može podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske Gospodarske komore, Roosveltov trg 2, 10000 Zagreb, mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr

– opće uvjete poslovanja za usluge koje pruža odnosno opće uvjete poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje, na hrvatskom jeziku i jezicima na kojima nudi svoje usluge.

AGENCIJA i IZNAJMLJIVAČ (prav, obveze, način poslovanja)

Turistička agencija HOLIDAY, HR-B-52-18031201723, „SWAM“ Obrt za turizam, vl. Vanessa Vižentin, Sošići 3, HR-52352 Kanfanar, OIB:80473998893, ID CODE:HR-B-52-18031201723, MB:97140589, OTP BANKA d.d. Zadar, BIC: OTPVHR2X, RAČUN: 2407000-1100349243, IBAN:HR7524070001100349243, (u daljnjem tekstu Agencija)
POSLUJE u IME I ZA RAČUN IZNAJMLJJIVAČA sukladno odredbama ugovora:
UGOVOR O POSREDOVANJU U PRODAJI TURISTIČKIH USLUGA SMJEŠTAJA
U IME I ZA RAČUN IZNAJMLJIVAČA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.
Međusobna prava i obveze

Iznajmljivač je obvezan ishoditi sva zakonom propisana odobrenja i dozvole za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalim predmetnim zakonima i propisima. Iznajmljivač je dužan imati Rješenje o pružanju usluga građana – kategorizaciju, istaknuti ovjereni cjenik usluga svojih kapaciteta, te voditi popis gostiju (knjigu stranaca) i vršiti urednu prijavu i odjavu gostiju u TZ i policiji u zakonskom roku. Iznajmljivač se obvezuje, da će voditi knjigu gostiju, prijavljivati goste, izdati račun za naplaćene usluge iz Ugovora i vouchera - uputnice te voditi sve zakonom propisane obveze. Na ulazu u smještajni kapacitet/objekt treba biti tablica – oznaka kategorije i vrste smještaja.

Uvjeti pružanja usluge smještaja jasno utvrđuju odgovornost gosta za svu štetu koju prouzroči on sam ili njegovi pratioci. Gost snosi potpunu odgovornost ukoliko tijekom svog boravka prouzroči ikakvu štetu u interijeru ili na eksterijeru smještajne jedinice, ili ičem drugom što mu je dano na korištenje. Iznajmljivač ima pravo zatražiti neposrednu naknadu za nastalu štetu od gosta. Iznajmljivač ima pravo pri dolasku gosta zatražiti plaćanje depozita kao garanciju u slučaju mogućih šteta. Ukoliko pri odlasku nije utvrđena nikakva šteta Iznajmljivač je dužan vratiti gostu depozit u cijelosti. U slučaju naknadnog utvrđivanja štete, po odlasku gosta, Agencija ne može garantirati naplatu štete.

Iznajmljivač odgovara za istinitost tekstualnih i brojčanih informacija te za vjerodostojnost fotografija objavljene na internet stranicama Agencije. Iznajmljivač potvrđuje vjerodostojnost informacija koje se odnose na smještajnu jedinicu te je dužan odmah obavijestiti Agenciju o svim promjenama koje se odnose na smještajnu jedinicu, a mogu utjecati na vjerodostojnost informacija kojima je ista plasirana (zauzetost termina, opisi, lokacija, opremljenost, unutarnji i vanjski sadržaji, broj i raspored prostorija...).

Agencija se brine o reklami, promidžbi i plasmanu smještajnih kapaciteta putem interneta u svrhu traženja gostiju radi što boljeg popunjavanja turističkog objekta iznajmljivača. Agencija prihvaća odgovornost plasmana smještajnih jedinica Iznajmljivača prema najboljim mogućim uvjetima te se obvezuje učiniti sve da se u praksi realizira interes klijenata za smještaj u kapacitetu Iznajmljivača. Agencija se obvezuje da će telefonski i elektronskom poštom pružati sve informacije o turističkim kapacitetima Iznajmljivača koje joj Iznajmljivač preda. Iznajmljivač se obvezuje da su podaci koje je predao Agenciji vjerodostojni, te da će eventualne rezervacije i dogovore ispunjavati.

Agencija će informirati Iznajmljivača o stanju rezervacija na tjednoj bazi ili kod svake promjene stanja. Agencija se obvezuje obavijestiti goste o uvjetima pružanja usluga smještaja prilikom predstavljanja smještajnih kapaciteta, a plaćanjem akontacije u Dogovorenom iznosu u % ugovorenog iznosa usluge smještaja gost prihvaća te uvjete. Agencija će u ime Iznajmljivača gostu sastaviti ugovor o najmu smještajne jedinice sa definiranim detaljima, terminom i cijenom usluge. Agencija se obvezuje, da će goste upućivati Iznajmljivaču sa svojom uputnicom-voucherom na kojoj su naznačeni: podaci o Iznajmljivaču - smještajnom objektu/kapacitetu, ime i prezime nosioca rezervacije i broj osoba, vrijeme trajanja usluge te dogovorena cijena.

Članak 2.
Cijene, rezervacije, uvjeti i način plaćanja

Iznajmljivač (davatelj usluge) ovlašćuje Agenciju da u njegovo ime i za njegov račun posreduje u prodaji turističkih usluga te da u njegovo ime i za njegov račun naplaćuje posredničku proviziju za usluge posredovanja u obliku akontacije od koje će dogovoreni postotak Agencija zadržati za sebe.

Saldo za usluge ukupnog smještaja Iznajmljivač naplaćuje direktno od gosta po dolasku u smještajni kapacitet/objekt. Gost uplaćuje posredničku proviziju Agenciji na račun Agencije te na osnovu te uplate Agencija izdaje gostu Potvrdu rezervacije odnosno uputnicu-voucher. Ugovorena cijena za pružanje usluge smještaja na tjednoj bazi važeća je od trenutka sklapanja ovog Ugovora do kraja tekuće sezone. Ugovorne strane zajednički utvrđuju cijene smještaja.

U slučaju da gost otkaže rezervaciju, uplaćena akontacija na ime rezervacije ukupnog ugovorenog iznosa nepovratna je. Agencija zadržava svoju naknadu i obvezuje se preostali iznos uplatiti na račun Iznajmljivača. Iznos od postotka ugovorene cijene, u smislu akontacije, gost isplaćuje Agenciji u trenutku rezervacije željenog termina. Agencija uslugu posredovanja naplačuje iz akontacije primljene od gosta i obvezuje se Iznajmljivaču ispostaviti ovjeren i potpisan račun za agencijsku proviziju u posredovanju.

Naknada za uslugu posredovanja prilikom plasmana smještajnih jedinica ugovara se sklapanjem ovog ugovora.

Agencija je obvezna razliku od punog iznosa akontacije proslijediti Iznajmljivaču, kao i preostali iznos od ugovorene cijene ukoliko je gost uplaćuje Agenciji prije dolaska. Uplate prema Iznajmljivaču Agencija će vršiti na kunski žiro račun Iznajmljivača u roku od 30 dana od dana primitka pojedine uplate od strane gosta. Ukoliko ugovoreni iznos prilikom isplate podliježu dodatnom oporezivanju ili drugim troškovima, iste će snositi Iznajmljivač.

Način komunikacije između Agencije i Iznajmljivača:


Iznajmljivač šalje Agenciji popis svih termina, u kojima su njegovi kapaciteti u nadolazećoj sezoni već zauzeti njegovim gostima. Ukoliko dođe do bilo kakvih promjena u zauzetosti smještajnog kapaciteta, Iznajmljivač je dužan o tome odmah obavijestiti Agenciju. Agencija će uputiti zahtjev (telefonom/faxom/e-mailom) Iznajmljivaču za svaku konkretnu rezervaciju u kojem će navesti točan termin, broj osoba, ime nositelja rezervacije, te iznos ugovorene cijene za smještaj. Iznajmljivač je dužan hitno odgovoriti na rezervaciju, najkasnije za 24 sata, te je potvrditi ili odbiti.

Članak 3.
Ostale odredbe

Ugovor između Iznajmljivača smještajne jedinice i Agencije automatski se produljuje do trenutka u kojem jedna od ugovornih strana ne raskine ugovor. Raskid ugovora za narednu sezonu dostavlja se u pisanom obliku prije najava rezervacija i opcija za narednu sezonu. Otkazni rok za obje strane iznosi 30 (triseset) dana i počinje teći danom primitka otkaza Ugovora.

U slučaju pravovremene najave raskida ugovora suradnje za narednu godinu, sva prava i obveze koja proizlaze iz ovog Ugovora prestaju biti važeće. Ukoliko smještajna jedinica nije prikladna za boravak gostiju, Agencija može istog trenutka raskinuti Ugovor. U slučaju raskida suradnje obje ugovorne strane obvezne su izvršiti sve do tada ugovorene obveze, te namiriti sve do tada nastale troškove.

Ukoliko Agencija bude izložena šteti radi pružanja neodgovarajućih usluga od strane Iznajmljivača (kao u slučaju reklamacije gostiju), a posebno radi zauzetosti ugovorenih kapaciteta, bilo od strane Iznajmljivača ili druge agencije, a bez prethodne suglasnosti s Agencijom, Iznajmljivač se obvezuje da će bezuvjetno obeštetiti Agenciju za nastalu štetu kao i za izgubljenu dobit.

Agencija ne odgovara za posljedice koje mogu nastupiti zbog nepopunjenosti smještajnih jedinica za vrijeme trajanja suradnje, kao ni za eventualnu štetu nastalu korištenjem smještajnih jedinica.

Za eventualne nejasnoće ili ono što nije navedeno ovim Ugovorom primjenjuju se svi pozitivni propisi Republike Hrvatske vezani za predmetnu poslovnu suradnju. Promjene ili nadopune bilo kojeg članka ovih Općih uvjeta moguće je regulirati jedino zasebnim Ugovorom između Agencije i Iznajmljivača.

Ovaj Ugovor sastavljen je od 4 (četiri) stranice i u 2 (dva) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Obje strane se slažu da će moguće nesporazume, koji proiziđu iz ovog Ugovora, riješavati uzajamnim dogovorom. Obje strane se obvezuju da će se pridržavati obaveza koje proističu iz ovog Ugovora, Eventualne sporove Iznajmljivač i Agencija riješavat će međusobnim dogovorom, a po potrebi i u kontaktu s gostom. Ukoliko to ne uspiju, nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

 AGENCIJA i GOST 

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

1. SADRŽAJ OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio ugovora između SWAM, obrt za turizam, Sošići 3, 52352 Kanfanar (Poslovanje putem interneta) Turistička Agencija Holiday, vl. Vanessa Vižentin, OIB:80473998893 kao internet agencije (u daljnjem tekstu Agencija) i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Sve što je navedeno u Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za Agenciju. Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici Internet agencije.
Privatni smještaj objavljen na Internet stranicama Agencije obavlja isključivo kao posrednik. Nudi uslugu posredovanja u prodaji u tuđe ime i za tuđi račun.
Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Agencija prikupila je od krajnjeg pružatelja usluge.Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Agencije, Agencija ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste I kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama.
Ako gost nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga gost plaća posebno, kao odvojenu uslugu. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.
Fakultativne usluge su usluge koje pruža tvrtka Uniline d.o.o., a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna - uplate. Agenciju zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

4. PRIJAVE ZA REZERVACIJU

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u Agencije. Prilikom prijave gost je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže kao i za osobe koje prijavljuje na putovanje. Agencija ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane gosta prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka Agencija zadržava pravo promjene cijena i nadoplate razlike u cijeni na licu mjesta.

5. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajuće informacije u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 10 dana prije početka korištenja usluge ili na dan dolaska odnosno početak korištenja usluge.
Ukoliko do datuma dolaska ima 10 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun. Plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska gosta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska gosta.
Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za Agenciju.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

6. PRAVO Agencije NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija se obvezuje osigurati gostu rezerviran i naplaćen smještaj, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati smještaj potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme rezervacije/ prodaje. Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Agencija ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.
Ukoliko je Agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija Agencija vraća gostu razliku.
Agencija je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.


7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom,ili poštom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuje se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura

2.Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije

3.Za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije

4. Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije

5. Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

6. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 25 Eur manipulativnih troškova. Ukoliko gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog gosta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom gosta. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.

8. OBVEZE Agencije

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga
Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima gost podmiruje sve dodatne troškove.

9. OBVEZE PUTNIKA

Gost je obvezan:
• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost
• poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
• pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
• prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

10. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.

12. PUTNO OSIGURANJE

Agencija gostu preporuča i policu putnog osiguranja : od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Potpisivanjem Ugovora: agencija-gost , čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su gostima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja, pri čemu Agencija nema nikakvo djelovanje. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj Ugovora: agencija-gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Agenciju. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
Agencija ne prihvaća reklamacije na rezervacije po posebno sniženim cijenama tzv. LAST MINUTE PONUDA.

14. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Napomena:

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih općih uvjeta, Gost pristaje da Agencija koristi i upotrebljavaju navedene osobne podatke u informativne svrhe kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje vouchera i informacije o rezervaciji putem e-maila te kontaktiranje telefonski u svrhu rezervacije.